De Needse berg

Update juli 2019: lees hieronder meer over onze actie. Inmiddels is onze actie succesvol gebleken en zijn de (grootschalige) plannen van de baan!

De Needse Berg is een uniek en waardevol cultuurhistorisch beschermd landschap. De open essen op de flanken van de Needse Berg zijn een toeristische trekpleister. De bossen op de stuwwal uit de ijstijd zijn afwisselend door hoogteverschillen. Het geheel is de trots en het visitekaartje van Neede.

Van nationale waarde

Het bestemmingsplan kent een grote nationale landschappelijke, cultuurhistorische, archeologische en geologische waarde toe aan dit gebied. Er zijn sporen van zeer vroege bewoning in de 6e of 7e gevonden op de Needse Berg[1]. De bijzondere kenmerken van het rand-essenlandschap in het buurtschap Lochuizen zijn nu nog te zien in de lintbebouwing onder aan de es op de flanken van de Needse Berg. Dit landschap en de bebouwing worden voor het eerst in 1326 genoemd.

Slappe knieën gemeente Berkelland

Dit cultuurhistorische kleinschalige landschap dreigt te worden aangetast door grootschalige agrarische bebouwing.

  • Het oude bestemmingsplan uit 1972 met een herziening in 1987 is weer geldig geworden omdat het bestemmingsplan Buitengebied 2012 Berkelland is afgekeurd door de Raad van State.
  • Het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied 2016 Berkelland is nog steeds niet vastgesteld.
  • In beide bestemmingsplannen is de bestemming wonen opgenomen voor het beoogde perceel.
  • De gemeente heeft een ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd voor het beoogde kavel dat identiek is aan het plan van de nieuwe eigenaar.
  • De gemeente heeft geen enkele initiatief genomen om met nieuwe eigenaar en buurtbewoners in gesprek te gaan om tot een oplossing te komen.
  • De Gemeente Berkelland laat het beschermde landschap uit haar handen vallen omdat zij anders de nieuwe eigenaar dient uit te kopen of schadeloos te stellen. Dit wil de Gemeente Berkelland niet en daarmee verkwanselt de Gemeente Berkelland het cultuurhistorische beschermde landschap van de Needse Berg!
  • Teken de petitie!
De Needse berg vóór en ná de bebouwing.

[1] Berkelland beschreven. Cultuurhistorische gebiedsbeschrijving, juni 2012, Gelders Genootschap.